Меню Закрити

Методичні рекомендації

Вимоги до проведення сучасного уроку

 Під час проведення навчального заняття здійснюється розвиток і формування ключових компетентностей:

 1. Спілкування державною мовою
 2. Спілкування іноземними мовами
 3. Математична грамотність
 4. Компетентності у галузі природничих наук
 5. Екологічна компетентність
 6. Інформаційно-комунікаційна компетентність
 7. Навчання впродовж життя
 8. Громадянська компетентність
 9. Культурна компетентність
 10. Ініціативність і підприємливість

 

 1. Оцінювання діяльності учнів під час проведення навчального заняття
 2. Оцінює навчальні досягнення учнів, спираючись на розроблені критерії
 3. Оприлюднює критерії оцінювання навчальних досягнень учнів
 4. Надає учням час на обдумування відповіді
 5. Супроводжує відповідь учня уточнюючими запитаннями
 6. Забезпечує зворотний зв’язок щодо якості виконання/виконаного завдання 6. Спрямовує оцінювання навчальних досягнень на індивідуальний поступ учня
 7. Використовує методики самооцінювання і взаємооцінювання учнів
 8. Відзначає досягнення учнів, підтримує у них бажання навчатися
 9. Добирає домашнє завдання, спрямоване на оволодіння ключовими компетентностями, озвучує критерії його оцінювання

 

 1. Спрямованість навчального заняття на формування суспільних цінностей
 2. Спрямовує зміст навчального матеріалу на виховання в учнів: патріотизму, поваги до державної мови, культури, закону
 3. Реалізує наскрізні змістові лінії
 4. Розвиває в учнів громадянську активність і відповідальність
 5. Розвиває в учнів загальнолюдські цінності (соціальну емпатію, толерантність, інклюзивну культуру тощо)
 6. Розвиває в учнів навички співпраці та культуру командної роботи

 

 1. Використання інформаційно-комунікаційних технологій, обладнання, засобів навчання:
 2. Використовує інформаційно-комунікаційні технології, що сприяють оволодінню учнями ключовими компетентностями
 3. Використовує електронні освітні ресурси
 4. Використовує медіаресурси з навчальною метою
 5. Використовує мережу Інтернет для пошуку навчальної інформації, виконання онлайн-завдань тощо
 6. Використовує обладнання та засоби навчання для активізації навчально-пізнавальної діяльності учнів

 

 

 1. Комунікація з учнями

 

 1. Співпрацює з учнями на засадах партнерства
 2. Вислуховує та сприймає думки учнів, їх власну точку зору
 3. Застосовує особистісно орієнтований підхід
 4. Дотримується принципів академічної доброчесності

 

 1. Організація роботи з учнями з особливими освітніми потребами (у разі наявності таких)
 2. Планує роботу під час проведення навчального заняття із урахуванням індивідуальних потреб учнів з особливими освітніми потребами
 3. Адаптує/модифікує зміст навчального матеріалу до індивідуальних освітніх можливостей учнів з особливими освітніми потребами
 4. Використовує спеціально розроблені завдання та залучає до спільної роботи учнів з особливими освітніми потребами
 5. Дотримується відповідності темпу навчального заняття індивідуальним навчальним можливостям учнів з особливими освітніми потребами
 6. Забезпечує корекційну спрямованості освітнього процесу
 7. Конструктивно співпрацює з асистентом вчителя/асистентом дитини

 

Самоаналіз учителем проведеного навчального заняття

 

 1. Чи досягнуті мета, завдання та очікувані результати навчального заняття? Якщо так, то які чинники цьому сприяли? Якщо ні, то які причини не дозволили досягнути мети?
 2. Що найкраще вдалося під час проведення навчального заняття?
 3. Що не вдалося? З яких причин? Що потрібно зробити, щоб у подальшому уникати подібних ситуацій?

 

Планування роботи (календарно-тематичний план)

 

 1. Які джерела вчитель використовує при розробленні календарно-тематичного планування (КТП)?
 2. Чи враховується при розробленні КТП специфіка класів (кількість учнів, профільність або поглиблене вивчення, місце розташування населеного пункту), умови роботи закладу, освітня програма?
 3. Яким чином учитель користується правом самостійно визначати обсяг годин на вивчення тем, чи змінює послідовність вивчення тем?
 4. Чи здійснюється аналіз результативності планування роботи вчителя?

 

 Використання інформаційно-комунікаційних технологій та медіаресурсів в освітній діяльності вчителя

 1. Чи використовує вчитель ІКТ у процесі підготовки до проведення навчальних занять, розроблення завдань, створення освітніх ресурсів?
 2. Які доречні форми використання ІКТ вчитель застосовує під час проведення навчальних занять?
 3. Чи використовує вчитель ІКТ для зворотного зв’язку з учнями?
 4. Яким чином використовуються медіаресурси в освітньому процесі?

 

Система оцінювання

 

 1. Які критерії оцінювання навчальних досягнень учнів використовує вчитель в освітньому процесі: (розроблені Міністерством освіти і науки, розроблені особисто, використовує критерії запозичені з інших джерел)?
 2. Чи застосовує вчитель формувальне оцінювання під час проведення навчальних занять? Які аспекти формувального оцінювання використовуються найчастіше?
 3. Якими способами оприлюднюються критерії оцінювання?

 

Підготувала  Репетуха М.В., заступник директора з навально-виховної роботи

Література.

Бобровський М.В., Горбачов С.І., Заплотинська О.О. Рекомендації до побудови внутрішньої системи забезпечення якості освіти у закла­ді загальної середньої освіти. – Київ, Державна служба якості осві­ти, 2019 – 240 с.

Залишити відповідь

Ваша e-mail адреса не оприлюднюватиметься. Обов’язкові поля позначені *